Thế đẳng áp và chiều tự diễn biến của quá trình hóa học

Thế đẳng áp là gì

Video Thế đẳng áp là gì

1. Tác động của yếu tố entanpi và entropi lên chiều hướng của quá trình

– Quá trình dễ xảy ra khi ∆H < 0, nghĩa là khi năng lượng của hệ giảm, các tiểu phân sắp xếp trật tự hơn, hệ trở nên bền hơn.

– Quá trình xảy ra khi ∆S > 0, nghĩa là hệ có khuynh hướng chuyển từ trạng thái có độ hỗn độn thấp sang trạng thái có độ hỗn độn cao.

Đó là hai quá trình tự nhiên tác động đồng thời lên quá trình hoá học nhưng ngược nhau và trong mỗi quá trình luôn luôn có sự tranh giành giữa hai yếu tố đó, yếu tố nào mạnh hơn sẽ quyết định chiều của quá trình. Vì vậy, cần phải tìm một hàm phản ánh đồng thời hai yếu tố đó, dấu và trị số của hàm này có thể dùng làm tiêu chuẩn để xác định chiều hướng và mức độ diễn biến của quá trình..

2. Thế đẳng áp – đẳng nhiệt (Năng lượng tự do Gibbs)

Gibbs (nhà vật lý người Mỹ (1839-1903) đã kết hợp cả hai yếu tố đó trong một hàm trạng thái gọi là thế đẳng áp – đẳng nhiệt G (gọi tắt là thế đẳng áp) hay còn gọi là năng lượng tự do Gibbs:

G = H – TS

Tương tự nội năng, entanpi và entropi, thế đẳng áp G cũng là một hàm trạng thái.

– Khi ∆S = 0, nghĩa là đối với quá trình trong đó không có sự thay đổi mức độ hỗn độn, hay sự thay đổi là không đáng kể => quá trình chỉ chịu ảnh hưởng của yếu tố entanpi.

=> quá trình sẽ tự diễn biến khi ∆H < 0 => ∆G = ∆H => ∆G < 0.

– Khi ∆H = 0 nghĩa là đối với những quá trình không có sự hấp thụ hay giải phóng năng lượng (ví dụ quá trình khuếch tán các khí), chỉ có yếu tố entropi ảnh hưởng đến chiều hướng diễn biến của quá trình.

=> quá trình sẽ tự diễn biến khi ∆S > 0, vì ∆H = 0 => ∆G = -T∆S => ∆G < 0.

– Khi ∆H < 0, ∆S > 0: cả hai yếu tố entropi và entanpi đều thuận lợi cho sự diễn biến của quá trình: ∆G = ∆H – T∆S => ∆G < 0.

– Khi ∆H > 0, ∆S < 0: cả hai yếu tố entropi và entanpi đều không thuận lợi cho sự diễn biến của quá trình. Quá trình không thể tự xảy ra được. Do đó ∆G = ∆H – T∆S => ∆G > 0.

– Khi ∆H < 0, ∆S < 0: quá trình được thúc đẩy bởi yếu tố entanpi nhưng bị cản trở bởi yếu tố entropi.

Trong trường hợp này, quá trình chỉ có thể tự diễn biến khi yếu tố entropi mạnh hơn yếu tố entanpi, hay |∆H| > |T∆S|, nghĩa là ∆G = ∆H – T∆S => ∆G < 0.

– Khi ∆H > 0, ∆S > 0: quá trình sẽ tự diễn biến nếu yếu tố entropi mạnh hơn yếu tố entanpi hay |T∆S| > |∆Η| => ∆G = ∆H – T∆S => ∆G < 0.

Tóm lại, tiêu chuẩn để xét quá trình có thể tự diễn biến hay không là: ∆G < 0 hay ∆H – T∆S < 0 => ∆H < T∆S: quá trình tự diễn biến

∆G = 0 => ∆G = T∆S = 0 => ∆H = T∆S: quá trình đạt cân bằng

3. Cách tính biến thiên thế đẳng áp của quá trình

3.1. Tính ∆H và ∆S của quá trình, sau đó tính ∆G = ∆H – T∆S 3.2 Dựa vào thế đẳng áp hình thành chuẩn ∆G0 của các chất.

Thế đẳng áp hình thành chuẩn ∆G0 của một chất là biến thiên thế đẳng áp của quá trình tạo thành một mol chất đó từ các đơn chất bền ở điều kiện chuẩn.

Vì G là hàm trạng thái nên ∆G0 của phản ứng hoá học bằng tổng biến thiên thế đẳng áp của các sản phẩm trừ đi tổng biến thiên thế đẳng áp của các chất đầu (kèm theo hệ số tỷ lượng).

∆G0

pư = Σ∆G0

sp – Σ∆G0 cđ

* Chú ý:

∆G0 của đơn chất ở trạng thái bền vững bằng 0 3.3. Có thể tính ∆G0

pư như sau:

Tính hằng số cân bằng Kc hay Kp của phản ứng rồi tính ∆G0 ∆Gpư = ∆G0 + RTlnKc

∆Gpư = ∆G0 + RTlnKp Tại trạng thái cân bằng:

∆G = 0 => ∆G0 = -RTlnKc hoặc ∆G0 = -RTlnKp

– Đo sức điện động của nguyên tố ganvanic trong đó xảy ra và phản ứng hóa học và tính ∆ G0:

∆G0 = -nE0F

n: số e mà một phân tử chất oxi hoá nhận hày một phân tử khử nhường. F: số Faraday, F = 96.500Coulomb

CHƯƠNG V

ĐỘNG HOÁ HỌC

Động hoá học nghiên cứu tốc độ của các phản ứng hoá học và các yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ như: nồng độ, nhiệt độ, chất xúc tác … Từ đó cho phép tìm hiểu về cơ chế của các phản ứng hoá học.

I. Một số khái niệm

1. Tốc độ phản ứng

Để biểu thị mức độ nhanh hay chậm của một phản ứng người ta dùng khái niệm tốc độ phản ứng.

Tốc độ của một phản ứng hoá học được biểu thị bằng biến thiên nồng độ của chất tham gia phản ứng hay sản phẩm của phản ứng trong một đơn vị thời gian.

Ví dụ:

Xét phản ứng A + B → C + D

Nếu phản ứng thực hiện ở nhiệt độ và thể tích không đổi, tại các điểm t1 và t2, ta lấy nồng độ chất A tương ứng là C1 và C2 thì tốc độ trung bình của các phản ứng trên trong khoảng thời gian (t2 -t1) là:

t C t t C C v ∆ ∆ − = − − − = 1 2 1 2

Vì nồng độ của các chất biến đổi liên tục, nên để chính xác hơn người ta sử dụng tốc độ tức thời của phản ứng (nghĩa là tốc độ tại thời điểm t xác định).

Lúc đó tốc độ tức thời của phản ứng được tính bằng đạo hàm bậc nhất của nồng độ theo thời gian.

dt dC v= ±

Ở đây nếu C là nồng độ chất tham gia phản ứng ta phải đặt thêm dấu trừ, nếu C là nồng độ sản phẩm thì lấy dấu (+) để đảm bảo tốc độ phản ứng là một đại lượng luôn luôn dương.

2. Phản ứng đơn giản và phản ứng phức tạp

– Phản ứng đơn giản: là phản ứng chỉ diễn ra qua một giai đoạn. Ví dụ:

H2 + I2→ 2HI-

NO + O3→ NO2 + O2

– Phản ứng phức tạp: là phản ứng xảy ra qua nhiều giai đoạn Ví dụ:

2N2O5→ 4NO2 + O2

là phản ứng phức tạp vì gồm 2 giai đoạn nối tiếp nhau: N2O5 → N2O3 + O2 (giai đoạn 1)

N2O3 + N2O5 → 4NO2 (giai đoạn 2)

3. Phân tử số và bậc phản ứng

Để tìm ra các qui luật chung về tốc độ phản ứng, người ta phân loại phản ứng dựa theo bậc và phân tử số.

* Phân tử số

Là số tiểu phân (phân tử, nguyên tử hay ion) đồng thời tương tác với nhau trong một giai đoạn của phản ứng. Vì vậy phân tử số là một số nguyên.

Ví dụ:

CH3 – N = N – CH3 → CH3 – CH3 + N2

tham gia vào tương tác chỉ có một phân tử. Vì vậy phân tử số là một và được gọi là phản ứng đơn phân tử.

Nếu sự tương tác xảy ra khi có sự tham gia của 2,3 phân tử thì được gọi là phản ứng lưỡng phân tử, tam phân tử.

Ví dụ:

H2 + I2 = 2HI (phản ứng lưỡng phân tử) 2NO + H2 = N2O + H2O (phản ứng tam phân tử)

Phản ứng 4 phân tử trở lên thường không gặp trong thực tế vì muốn có xác phản ứng các phân tử phải va chạm nhau và xác suất va chạm của 4 phân tử trở lên thường rất hiếm nên đại đa số phản ứng hoá học là đơn hoặc lưỡng phân tử.

* Bậc phản ứng

Bậc phản ứng là tổng các số mũ của nồng độ viết trong biểu thức của định luật tác dụng khối lượng của một phương trình động học thực nghiệm (yếu tố nồng độ thực sự quyết định tốc độ của một phản ứng).

Ví dụ:

O2 + 2H2⇒ 2H2O

là phản ứng bậc 3 như vậy bậc phản ứng có thể là số nguyên nhưng cũng có thể là phân số.

* Chú ý:

Đối với phản ứng đơn giản, bậc phản ứng trùng với phân tử số, đối với phản ứng phức tạp bậc phản ứng được xác định dựa trên giai đoạn nào xảy ra chậm nhất, lúc đó có thể bậc phản ứng không trùng với phân tử số của phản ứng.

Ví dụ:

2N2O5 → 4NO2 + O2

là phản ứng bậc 1 mặc dù có phân tử số là 2 vì bậc phản ứng này được xác định đưa vào giai đoạn 1 là giai đoạn xảy ra chậm hơn.

N2O5 → N2O3 + O2

Ngoài ra khi nồng độ của các chất rất khác nhau thì bậc của chúng cũng không trùng với hệ số tỷ lượng của các chất phản ứng.

Ví dụ: phản ứng thuỷ phân đường saccoza C12H22O11 + H2O → C6H12O6 + C6H12O6 (glucô) (Fructo)

là phản ứng bậc 1 vì lượng nước thuỷ phân rất lớn, nên ảnh hưởng của nước đến quá trình hầu như không đổi nên không cần chú ý đến.

4. Phản ứng đồng thể và phản ứng dị thể * Phản ứng đồng thể: là phản ứng xảy ra trong hệ đồng thể. Ví dụ: N2(k) + 3H2(k) → 2NH3(k) * Phản ứng dị thể: là phản ứng xảy ra trong hệ dị thể. C (r) + H2O (h) → CO (k) + H2(k)

Phản ứng dị thể xảy ra phức tạp luôn phản ứng đồng thể vì ngoài quá trình chuyển hoá học còn phải tính đến quá trình chuyển vật thể đến biên giới tiếp xúc giữa hai pha và ngược lại.