Trung học cơ sở tiếng Anh là gì?

Trung học cơ sở tiếng anh là gì

“Trung học cơ sở” (Elementary School) dịch sang tiếng Anh là “Primary School” hoặc “Elementary School” (tùy vùng miền và quốc gia). Nó là một cấp đào tạo đầu tiên sau khi học mẫu giáo và trước khi đi vào cấp trung học trung cấp.

Trường Trung học cơ sở dịch sang tiếng Anh là “Elementary school”. Nó là một trường học cơ sở được thiết kế cho học sinh từ 6-11 tuổi. Học sinh sẽ học các môn học cơ bản như Toán, Văn, Anh văn, Lịch sử, Địa lý, và môn khoa học.

1. Phân biệt “Primary School” và “Elementary School”

“Primary School” và “Elementary School” đều đề cập đến các Trung học cơ sở, tuy nhiên “Primary School” thường ám chỉ các trường học cho học sinh từ độ tuổi 5 đến 11 hoặc 12, trong khi “Elementary School” thường ám chỉ các trường học cho học sinh từ độ tuổi 6 đến 11 hoặc 12. Tuy nhiên, cả hai từ có thể sử dụng tùy thuộc vào quy tắc cụ thể của từng nước.

2. Một số từ vựng tiếng Anh liên quan đến trung học cơ sở

 • Primary education (Giáo dục tiểu học)
 • Basic education (Giáo dục cơ bản)
 • Lower secondary education (Giáo dục trung học cơ sở)
 • Junior high school (Trường trung học cơ sở)
 • Middle school (Trung học phổ thông)
 • Intermediate education (Giáo dục trung cấp)
 • Foundation education (Giáo dục nền tảng)
 • Formal education (Giáo dục chính quy)
 • Fundamental education (Giáo dục cơ bản)
 • Basic schooling. (Đi học cơ bản.)

3. Một số mẫu câu tiếng Anh liên quan đến trường trung học cơ sở

 • I attended primary school at XYZ Elementary.
 • My child is currently enrolled in middle school at ABC Junior High.
 • I had a great experience at my local junior high school.
 • I am considering applying to XYZ Middle School for my child’s education.
 • The curriculum at XYZ Junior High is known for its strong emphasis on science and technology.
 • I am excited to start my first year at XYZ Intermediate School.
 • My child’s primary school education has been very beneficial for his overall development.
 • I am grateful for the strong foundation in education that I received at my elementary school.
 • The teachers at ABC Middle School are dedicated and knowledgeable in their subject areas.
 • I am proud to have graduated from XYZ Junior High and to have received a solid education there.

Hướng dẫn dịch

 • Tôi học trung học cơ sở tại trường học XYZ.
 • Con tôi hiện đang học tại trường trung học cơ sở ABC.
 • Tôi có trải nghiệm tốt tại trường trung học cơ sở gần nhà.
 • Tôi đang xem xét việc nộp đơn cho trường trung học cơ sở XYZ cho con tôi.
 • Chương trình học tại trường trung học cơ sở XYZ được biết đến với sự nổi bật của khoa học và công nghệ.
 • Tôi rất mong muốn bắt đầu năm học đầu tiên tại trường trung học cơ sở XYZ.
 • Việc học trung học cơ sở của con tôi đã giúp cho sự phát triển chung của con tôi.
 • Tôi rất biết ơn về nền giáo dục mạnh mẽ mà tôi đã nhận được tại trường học cơ sở của tôi.
 • Giáo viên tại trường trung học cơ sở ABC rất tâm huyết và chuyên môn trong chủ đề của họ.
 • Tôi tự hào đã tốt nghiệp trường trung học cơ sở XYZ và đã nhận được một nền giáo dục vững chắc ở đó.

4. Bài viết về trường trung học cơ sở bằng tiếng Anh

“Elementary school, also known as primary school, is the first level of formal education for children. It typically starts at the age of 6 and lasts for 6 years. The curriculum focuses on basic subjects such as math, reading, writing, and science, as well as social studies and physical education. The goal of elementary school is to provide students with a strong foundation for their future education and to develop their critical thinking skills. The classroom environment is usually less formal than that of secondary school and the teacher plays a more nurturing role. Attending elementary school is mandatory in most countries and is considered an important step in a child’s development.”

Hướng dẫn dịch

Trường học cơ sở, còn được gọi là trường tiểu học, là mức độ giáo dục chính thức đầu tiên cho trẻ em. Nó thường bắt đầu từ tuổi 6 và trải qua 6 năm. Giáo trình trải dài về các môn cơ bản như toán học, đọc hiểu, viết, khoa học, và cũng như các môn mở rộng về xã hội và thể dục. Mục tiêu của trường học cơ sở là cung cấp cho học sinh một nền tảng mạnh mẽ cho học tập trong tương lai và phát triển khả năng suy luận tổng quát của họ. Môi trường lớp học thường ít chính thức hơn so với trường trung học và giáo viên thực hiện vai trò nuôi dưỡng hơn. Tham gia trường học cơ sở là bắt buộc trong hầu hết các quốc gia và được coi là một bước quan trọng trong sự phát triển của trẻ em.