QUI CHẾ THỰC HIỆN DÂN CHỦ

TRONG TRƯỜNG THPT TRẦN PHÚ

 

 

Sở GD&ĐT Tỉnh BR-VT

Trường THPT Trần Phú

 

QUI CHẾ THỰC HIỆN DÂN CHỦ

TRONG TRƯỜNG THPT TRẦN PHÚ

– Căn cứ Nghị định số 71/1998/ NĐ-CP NGÀY 08 THÁNG 9 NĂM 1998 của Chính Phủ về việc xây dựng qui chế dân chủ cơ sở

– Trường THPT Trần Phú – kết hợp Công đoàn cơ sở cùng nhau xây dựng Qui chế thực hiện dân chủ trong nhà trường. Nội dung như sau:

CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Quy chế thực hiện dân chủ trong sinh hoạt của cơ quan nhằm phát huy quyền làm chủ của Giáo viên, cán bộ CNV, góp phần xây dựng cơ quan trong sạch, vững mạnh, xây dựng đội ngũ Giáo viên, CBCNV có đủ phẩm chất, năng lực, làm việc có năng suất, chất lượng, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển và đổi mới của đất nước; ngăn chặn và chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, quan liêu, phiền hà, sách nhiễu dân.

Điều 2. Phát huy quyền làm chủ của Giáo viên CB-CNV gắn liền với việc bảo đảm sự lãnh đạo của tổ chức Đảng ở cơ quan, chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ, thực hiện chế độ thủ trưởng và phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể quần chúng.

Điều 3. Dân chủ trong khuôn khổ của Hiến pháp và pháp luật; phát huy dân chủ, đồng thời kiên quyết xử lý những hành vi lợi dụng dân chủ vi phạm Hiến pháp, Pháp luật và xâm phạm quyền tự do dân chủ của nhân dân, cản trở việc thi hành công vụ ở cơ quan.

CHƯƠNG II
DÂN CHỦ TRONG NỘI BỘ NHÀ TRƯỜNG

MỤC I
TRÁCH NHIỆM CỦA THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN

Điều 4. Hiệu trưởng quản lý và điều hành hoạt động chung của Nhà trường theo chế độ Thủ trưởng, chịu trách nhiệm trước Pháp luật và cấp trên về toàn bộ hoạt động của Nhà trường và về việc thi hành nhiệm vụ, công vụ của Giáo viên, CB-CNV thuộc quyền theo quy định của pháp luật.

Điều 5. Tại cuộc họp giao ban định kỳ, Hiệu trưởng đánh giá việc thực hiện công việc thời gian qua, lắng nghe đóng góp của Giáo viên, CB-CNV qua các thành viên trong Ban giám hiệu, Chi ủy, BCHCĐ, Đoàn Thanh Niên và định ra những công việc chủ yếu phải giải quyết trong thời gian tới của Nhà trường.

Hàng tháng, Hiệu trưởng phải xem xét việc thực hiện các nghị quyết của Đảng, Nghị quyết Hội nghị CBCC, nhiệm vụ của Nhà trường.

Ít nhất 6 tháng một lần, Hiệu trưởng có trách nhiệm đánh giá công tác của Nhà trường và các bộ phận trong Nhà trường, chỉ rõ và đề ra các giải pháp nhằm phát huy quyền làm chủ của cán bộ, công chức, khắc phục tệ quan liêu, cửa quyền, tham nhũng, sách nhiễu dân và những yếu kém trong việc thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch, pháp luật, chính sách, chế độ, nội quy, quy chế của Nhà trường.

 

 

Cuối năm, Hiệu trưởng phải tổ chức đánh giá tổng kết hoạt động của Nhà trường.

Điều 6. Hiệu trưởng có trách nhiệm quản lý Giáo viên, CB-CNV thuộc Nhà trường về các mặt tư tưởng, phẩm chất đạo đức, sử dụng, đào tạo, thực hiện chính sách để xây dựng đội ngũ Giáo viên, CBCNV có phẩm chất, năng lực.

Điều 7. Theo phân cấp quản lý cán bộ, công chức, định kỳ hàng năm Hiệu trưởng thực hiện việc đánh giá đối với Giáo viên, CB-CNV (thông qua hội đồng giáo duc và hội đồng trường) thuộc quyền quản lý và chỉ đạo người phụ trách các bộ phận trong Nhà trường đánh giá đối với Giáo viên, CB-CNV do mình phụ trách.

Việc đánh giá định kỳ hàng năm đối với Giáo viên, CB-CNV được tiến hành như sau:

1. Cán bộ, công chức viết bản tự nhận xét công tác, bao gồm các nội dung:

– Chấp hành các chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước;

– Những công việc cụ thể đã thực hiện trong năm, đánh giá về chất lượng và hiệu quả công việc đó; cán bộ, công chức lãnh đạo còn phải đánh giá việc lãnh đạo tập thể của mình trong năm;

– Phẩm chất đạo dức, ý thức tổ chức kỷ luật, tính trung thực trong công tác;

– Quan hệ phối hợp trong công tác.

2. Tập thể nơi Giáo viên, CB-CNV làm việc tham gia ý kiến vào bản tự nhận xét công tác đó;

3. Hiệu trưởng ghi đánh giá định kỳ hàng năm đối với Giáo viên( thông qua hội đồng giáo dục và hội đồng trường), CB-CNV và thông báo trực tiếp cho Giáo viên, CB-CNV biết; Giáo viên, CB-CNV có quyền phát biểu ý kiến với Hiệu trưởng về đánh giá định kỳ hàng năm;

4. Đánh giá định kỳ hàng năm được đưa vào hồ sơ cán bộ, công chức do Nhà trường quản lý theo phân cấp.

Điều 8. Hiệu trưởng phải lắng nghe ý kiến, phản ánh, phê bình của Giáo viên, CB-CNV và không được có hành vi trù dập đối với Giáo viên, CB-CNV đã góp ý, phê bình mình. Khi cán bộ, công chức đề nghị được gặp thì Hiệu trưởng bố trí thời gian cụ thể và trao đổi các vấn đề có liên quan.

Điều 9. Hiệu trưởng chịu trách nhiệm về việc sử dụng có hiệu quả tài sản của Nhà trường, tiết kiệm kinh phí được cấp; thực hiện các quy định về công khai tài chính. Việc mua thiết bị, phương tiện và các tài sản khác mà phải đấu thầu thì phải được thực hiện theo quy định về đấu thầu.

Việc phân bổ chỉ tiêu có liên quan đến tài chính, biên chế và giải quyết cấp kinh phí bổ sung cho các bộ phận, phải thông qua tập thể lãnh đạo Nhà trường và theo quy định của pháp luật.

Điều 10. Hiệu trưởng trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm thực hiện các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn hành vi tham nhũng, xử lý và tạo điều kiện để cơ quan, tổ chức có thẩm quyền xử lý người có hành vi tham nhũng; nếu thiếu trách nhiệm để xảy ra tham nhũng trong cơ quan mình thì bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Điều 11. Hiệu trưởng phối hợp với Công đoàn Nhà trường tổ chức hội nghị cán bộ, công chức mỗi năm một lần vào đầu năm học. Hội nghị cán bộ, công chức cơ quan bao gồm toàn thể giáo viên cán bộ, công nhân viên Nhà trường. Khi có 2/3 cán bộ, công chức hoặc Ban Chấp hành Công đoàn Nhà trường yêu cầu hoặc Hiệu trưởng thấy cần thiết thì triệu tập hội nghị cán bô, công chức bất thường.

Hội nghị cán bộ, công chức có nội dung:

 1. Kiểm điểm việc thực hiện nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đánh giá việc thực hiện kế hoạch công tác hàng năm và thảo luận, bàn biện pháp thực hiện kế hoạch công tác năm tới của Nhà trường;
 2. Hiệu trưởng tiếp thu ý kiến đóng góp, phê bình của cán bộ, công chức; giải đáp những thắc mắc, đề nghị của Giáo viên, CB-CNV trong Nhà trường;
 3. Bàn các biện pháp cải tiến điều kiện làm việc, nâng cao đời sống của Giáo viên CB-CNV trong nhà trường;
 4. Ban Thanh tra nhân dân của Nhà trường báo cáo công tác; bầu Ban Thanh tra nhân dân theo quy định của pháp luật;
 5. Tham gia ý kiến về những vấn đề được quy định tại Điều 17 của Quy chế này;
 6. Khen thưởng cá nhân, tập thể của Nhà trường có thành tích trong công tác.

MỤC 2:

TRÁCH NHIỆM CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC

Điều 12. Giáo viên, CB-CNV phải thực hiện nghĩa vụ của cán bộ, công chức và không được làm những việc đã bị cấm theo quy định của Pháp lệnh cán bộ, công chức.

Giáo viên, CB-CNV chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Hiệu trưởng về việc thi hành nhiệm vụ, công vụ của mình; có nếp sống lành mạnh, trung thực, cần kiệm, liêm chính, chí công, vô tư.

Điều 13. Trong khi thi hành nhiệm vụ, công vụ, Giáo viên, CB-CNV phải phục tùng sự chỉ đạo và hướng dẫn của cấp trên.

Giáo viên, CB-CNV có quyền trình bày ý kiến, đề xuất việc giải quyết những vấn đề thuộc phạm vi trách nhiệm của mình khác với ý kiến của người phụ trách trực tiếp, nhưng vẫn phải chấp hành sự chỉ đạo của người phụ trách trực tiếp, đồng thời có quyền bảo lưu ý kiến và báo cáo lên cấp trên.

Điều 14. Giáo viên, CB-CNV phải tự phê bình nghiêm túc, phát huy ưu điểm, sửa chữa khuyết điểm để không ngừng tiến bộ, phải thẳng thắn phê bình, đấu tranh để xây dựng nội bộ Nhà trường trong sạch, vững mạnh, kể cả góp ý kiến, phê bình Hiệu trưởng; khi được yêu cầu, Giáo viên, CBCNV có trách nhiệm đóng góp ý kiến vào việc xây dựng các văn bản, các đề án của Nhà trường.

MỤC 3
NHỮNG VIỆC CÁN BỘ, CÔNG CHỨC PHẢI ĐƯỢC BIẾT

Điều 15. Những việc sau đây phải công khai cho Giáo viên, CB-CNV biết:

 1. Chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước liên quan đến công việc của Nhà trường;
 2. Kế hoạch công tác hàng năm, hàng quý của Nhà trường;
 3. Kinh phí hoạt động hàng năm, bao gồm các nguồn kinh phí do ngân sách cấp và các nguồn tài chính khác và quyết toán kinh phí hàng năm của Nhà trường;
 4. Tuyển dụng, khen thưởng, kỷ luật, nâng bậc lương, nâng ngạch và đề bạt cán bộ, công chức;
 5. Các vụ việc tiêu cực, tham nhũng trong Nhà trường đã được kết luận;
 6. Kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo trong nội bộ Nhà trường;
 7. Nội quy, quy chế Nhà trường.

Điều 16. Hiệu trưởng có trách nhiệm thông báo cho Giáo viên, CB-CNV biết những vấn đề được quy định tại Điều 15 trên đây bằng một trong các hình thức:

 1. Niêm yết tại Nhà trường;
 2. Thông báo tại hội nghị cán bộ, công chức Nhà trường;
 3. Thông báo bằng văn bản gửi toàn thể cán bộ, công chức;
 4. Thông báo cho người phụ trách các bộ phận của Nhà trường và yêu cầu họ thông báo đến Giáo viên, CB-CNV làm việc trong các bộ phận đó;
 5. Thông báo bằng văn bản cho Chi ủy, Ban Chấp hành Công đoàn Nhà trường.

MỤC 4
NHỮNG VIỆC CÁN BỘ, CÔNG CHỨC THAM GIA Ý KIẾN,
HIỆU TRƯỞNG NHÀ TRƯỜNG QUYẾT ĐỊNH

Điều 17. Những việc Giáo viên, CB-CNV tham gia ý kiến trực tiếp hoặc thông qua đại diện trước khi Hiệu trưởng quyết định gồm có:

 1. Chủ trương, giải pháp thực hiện nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước liên quan đến công việc của Nhà trường;
 2. Kế hoạch công tác hàng năm của Nhà trường;
 3. Tổ chức phong trào thi đua;
 4. Báo cáo sơ kết, tổng kết của Nhà trường;
 5. Các biện pháp cải tiến tổ chức và lề lối làm việc, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chống tham nhũng, quan liêu, phiền hà, sách nhiễu dân;
 6. Kế hoạch tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức; đề bạt cán bộ, công chức trong Nhà trường theo quy định;
 7. Thực hiện các chế độ, chính sách liên quan đến quyền và lợi ích của cán bộ, công chức;
 8. Nội quy, quy chế Nhà trường.

Điều 18. Hình thức lấy ý kiến tham gia:

 1. Giáo viên, CB-CNV tham gia ý kiến trực tiếp với người phụ trách, với Hiệu trưởng;
 2. Thông qua hội nghị cán bộ, công chức;
 3. Phát phiếu hỏi ý kiến trực tiếp, gửi dự thảo văn bản để Giáo viên, CB-CNV tham gia ý kiến.

Điều 19. Khi quyết định về những vấn đề được nêu tại Điều 17 khác với ý kiến tham gia của đa số Giáo viên, CB-CNV thì Hiệu trưởng có trách nhiệm thông báo, giải thích lại cho Giáo viên, CB-CNV biết.

MỤC 5
NHỮNG VIỆC CÁN BỘ, CÔNG CHỨC GIÁM SÁT, KIỂM TRA

Điều 20. Những việc Giáo viên, CB-CNV giám sát, kiểm tra gồm có:

 1. Thực hiện chủ trưởng, chính sách của Đảng và Nhà nước, kế hoạch công tác hàng năm của Nhà trường;
 2. Sử dụng kinh phí hoạt động, chấp hành chính sách, chế độ quản lý và sử dụng tài sản của Nhà trường;
 3. Thực hiện nội quy, quy chế;
 4. Thực hiện các chế độ, chính sách của Nhà nước về quyền và lợi ích của Giáo viên, CB-CNV Nhà trường;
 5. Giải quyết khiếu nại, tố cáo trong nội bộ Nhà trường.

Điều 21. Việc giám sát, kiểm tra của Giáo viên, CB-CNV đối với những vấn đề nêu tại Điều 20 trên đây được thực hiện thông qua:

– Ban Thanh tra nhân dân của Nhà trường;

– Kiểm điểm công tác, phê bình và tự phê trong các cuộc sinh hoạt định kỳ của đơn vị công tác;

– Hội nghị cán bộ, công chức Nhà trường.

CHƯƠNG III
DÂN CHỦ TRONG QUAN HỆ VÀ GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC
VỚI PHHS, CƠ QUAN, TỔ CHỨC

MỤC 1
QUAN HỆ VỚI PHHS, CƠ QUAN, TỔ CHỨC KHÁC

Điều 22. Hiệu trưởng có trách nhiệm tổ chức, chỉ đạo và kiểm tra việc niêm yết công khai tại công sở để PHHS, cơ quan, tổ chức khác (sau đây gọi chung là PHHS, tổ chức khác) biết:

 1. Bộ phận chịu trách nhiệm giải quyết công việc có liên quan;
 2. Thủ tục hành chính giải quyết công việc;
 3. Mẫu đơn từ, hồ sơ cho từng loại công việc;
 4. Phí, lệ phí theo quy định;
 5. Thời gian giải quyết từng loại công việc.

Điều 23. Hiệu trưởng chỉ đạo và kiểm tra Giáo viên, CBCNV trong việc giải quyết công việc của PHHS, tổ chức khác; kịp thời có những biện pháp xử lý thích hợp theo quy định của pháp luật đối với những Giáo viên, CB-CNV không hoàn thành nhiệm vụ, công vụ, thiếu trách nhiệm, sách nhiễu, gây phiền hà, tham nhũng trong việc giải quyết công việc của PHHS, tổ chức khác.

Điều 24. Khi PHHS, tổ chức có yêu cầu, Giáo viên, CBCNV có trách nhiệm giải quyết các yêu cầu đó theo thẩm quyền. Những việc không thuộc thẩm quyền giải quyết, Giáo viên, CB-CNV phải thông báo để PHHS, tổ chức khác biết. Giáo viên, CB-CNV không được quan liêu, hách dịch, cửa quyền, gây khó khăn, phiền hà trong giải quyết công việc của PHHS, tổ chức khác.

Điều 25. Giáo viên, CB-CNV không tiếp nhận và giải quyết công việc của PHHS, tổ chức khác tại nhà riêng.

Công việc của PHHS, tổ chức khác phải được Giáo viên, CB-CNV nghiên cứu xử lý và giải quyết một cách nhanh nhất, thuận tiện nhất và theo đúng quy định của pháp luật.

Những công việc đã có thời hạn giải quyết theo quy định thì Giáo viên, CB-CNV phải chấp hành đúng thời hạn đó. Trường hợp đòi hỏi phải có thời gian để nghiên cứu giải quyết thì Giáo viên, CB-CNV có trách nhiệm thông báo kịp thời cho PHHS, tổ chức khác biết.

Giáo viên, CB-CNV có trách nhiệm bảo vệ bí mật Nhà nước, bí mật công tác và bí mật nội dung đơn thư khiếu nại, tổ cáo của PHHS, tổ chức theo quy định của pháp luật.

Điều 26. Hiệu trưởng chỉ đạo việc bố trí nơi tiếp dân, thực hiện việc tiếp dân và tổ chức khác bằng hòm thư góp ý. Hàng tuần, người phụ trách công tác hành chính của Nhà trường cùng đại diện Ban Thanh tra nhân dân của Nhà trường mở hòm thư, nghiên cứu ý kiến được gửi đến và báo cáo Hiệu trưởng. Hiệu trưởng có trách nhiệm nghiên cứu và đề ra những biện pháp hợp lý nhằm tiếp thu và giải quyết các ý kiến góp ý.

Điều 27. Đối với những chương trình, dự án do Nhà trường xây dựng hoặc tổ chức thực hiện có liên quan mật thiết đến sự phát triển kinh tế – xã hội của địa phương nào thì Hiệu trưởng có trách nhiệm thông báo để công dân, tổ chức địa phương đó biết, tham gia đóng góp ý kiến.

Khi PHHS, tổ chức khác có yêu cầu, Nhà trường phải cử người có trách nhiệm gặp và giải quyết công việc có liên quan.

Những kiến nghị, phản ánh, phê bình của PHHS, tổ chức khác phải được nghiên cứu và xử lý kịp thời.

MỤC 2
QUAN HỆ VỚI CƠ QUAN CẤP TRÊN

Điều 28. Hiệu trưởng có trách nhiệm phục tùng sự chỉ đạo, hướng dẫn và chấp hành các quyết định của cơ quan cấp trên.

Nhà trường có quyền phản ánh những vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình; kiến nghị lên cơ quan cấp trên những vấn đề không phù hợp, cần sửa đổi, bổ sung trong các chế độ, chính sách, các quy định của pháp luật và trong chỉ đạo, điều hành của cơ quan cấp trên.

Khi có căn cứ để cho là quyết định của cơ quan cấp trên là trái pháp luật thì phải báo cáo ngay với người ra quyết định; trong trường hợp vẫn phải chấp hành quyết định thì phải báo cáo lên cấp trên trực tiếp của người ra quyết định và không phải chịu trách nhiệm về hậu quả của việc thi hành quyết định đó.

Điều 29. Nhà trường được quyền tham gia đóng góp ý kiến, phê bình đối với cơ quan cấp trên.

Khi được yêu cầu, Nhà trường có trách nhiệm nghiên cứu, tham gia ý kiến vào các dự thảo về chế độ, chính sách, văn bản quy phạm pháp luật do cơ quan cấp trên gửi đến.

Điều 30. Nhà trường có trách nhiệm báo cáo tình hình công tác lên cơ quan cấp trên theo quy định; đối với những vấn đề nảy sinh vượt quá khả năng giải quyết thì phải báo cáo kịp thời với cơ quan cấp trên để xin ý kiến chỉ đạo.

Nội dung báo cáo lên cơ quan cấp trên phải khách quan, trung thực.

MỤC 3
QUAN HỆ VỚI BỘ PHẬN CẤP DƯỚI

Điều 31. Hiệu trưởng có trách nhiệm chỉ đạo, huớng dẫn và kiểm tra hoạt động của bộ phận cấp dưới và chịu trách nhiệm về những sai lầm, khuyết điểm của bộ phận cấp dưới nếu những sai lầm, khuyết điểm đó có nguyên nhân từ sự chỉ đạo, hướng dẫn của mình.

Phải thông báo cho bộ phận cấp dưới những chủ trương, chính sách, các quy định của pháp luật liên quan đến hoạt động và phạm vi trách nhiệm của bộ phận cấp dưới.

Điều 32. Hiệu trưởng có trách nhiệm nghiên cứu, giải quyết kịp thời các yêu cầu, kiến nghị đúng với quy định pháp luật của bộ phận cấp dưới.

Định kỳ, Hiệu trưởng phải làm việc với Tổ trưởng chuyên môn và Trưởng các bộ phận. Khi Tổ trưởng chuyên môn và Trưởng các bộ phận có yêu cầu thì Hiệu trưởng có trách nhiệm tiếp và làm việc.

Hiệu trưởng phải có thái độ khuyến khích những thông tin, báo cáo trung thực, khách quan của bộ phận cấp dưới.

Điều 33. Phải tham khảo ý kiến của bộ phận cấp dưới trong việc xây dựng chế độ, chính sách, các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.

Khi cần thiết, phải cử cán bộ, công chức đến bộ phận cấp dưới để trao đổi, nghiên cứu, giải quyết những vấn đề cụ thể của bộ phận cấp dưới; phải xử lý nghiêm khắc những Giáo viên, CBCNV cơ hội, báo cáo, phản ánh sai sự thật, không trung thực.

Điều 34. Việc giải quyết cấp, bổ sung kinh phí, biên chế cho bộ phận cấp dưới phải theo đúng quy định của pháp luật, kịp thời, sát thực tế và thông qua tập thể lãnh đạo Nhà trường.

CHƯƠNG IV
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 35. Các bộ phận trong nhà trường, Giáo viên, CBCNV thực hiện tốt Quy chế này sẽ được khen thưởng; người vi phạm Quy chế sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

 

Châu Đức, ngày 10 tháng 09 năm 2010

TM BCH. CĐCS                                                                                          HIỆU TRƯỞNG

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *