Tỷ suất lợi nhuận kế toán (Accounting Rate of Return – ARR ) là gì? Ý nghĩa của ARR

Arr là gì

TÓM TẮT Ý CHÍNH

  • Công thức tỷ suất lợi nhuận kế toán (ARR) dùng để tính toán phần trăm lợi nhuận thu về hàng kỳ từ một dự án.
  • ARR giúp xác nhận lợi nhuận kỳ vọng từ mỗi dự án – điều này đặc biệt hữu ích khi bạn đang so sánh nhiều dự án với nhau.
  • Tuy nhiên, ARR không phân biệt các khoản đầu tư với dòng tiền khác nhau.

Khái niệm

Tỷ suất lợi nhuận kế toán (ARR) cho biết phần trăm lợi nhuận thu về từ một khoản đầu tư. ARR được tính bằng cách lấy doanh thu trung bình thu được từ tài sản chia cho khoản đầu tư gốc. Từ đó ta thu về tỷ lệ hay lợi nhuận kỳ vọng trong vòng đời của tài sản đầu tư. Tuy nhiên điểm yếu của ARR là công thức bỏ qua chiết khấu dòng tiền – một phần không thể thiếu trong việc duy trì hoạt động kinh doanh.

Công thức tính tỷ suất lợi nhuận kế toán

Capture

Cách tính chi tiết

  1. Tính lợi nhuận ròng hàng kỳ từ khoản đầu tư bao gồm doanh thu trừ đi mọi chi phí phát sinh hàng kỳ.
  2. Nếu khoản đầu tư là tài sản cố định như nhà máy hoặc thiết bị thì lấy doanh thu hàng kỳ trừ đi mọi chi phí khấu hao để tính được lợi nhuận ròng hàng kỳ.
  3. Lấy lợi nhuận ròng hàng kỳ chia cho chi phí ban đầu của khoản đầu tư. Kết quả tính được sẽ là một số thập phân. Nhân kết quả với 100 để hiển thị tỷ lệ phần trăm.

Ví dụ tính ARR thực tế

Một doanh nghiệp đang cân nhắc về việc đầu tư 250,000 $ vào dự án và kỳ vọng mang về doanh thu trong 5 năm nữa. Đây là cách doanh nghiệp tính tỷ suất lợi nhuận kế toán:

Số tiền đầu tư ban đầu: 250,000 $

Doanh thu kỳ vọng hàng năm: 70,000 $

Thời gian: 5 năm

Công thức tính ARR: $70,000 (doanh thu hàng kỳ) / $250,000 (khoản đầu tư)

ARR = 0.28 hay 28% (0.28 * 100)

ARR phản ánh điều gì ?

Tỷ suất lợi nhuận kế toán là một thước đo ngân sách hữu ích để tính toán nhanh chóng khả năng sinh lời từ một khoản đầu tư. ARR chủ yếu để so sánh các dự án để xác định tỷ lệ lợi nhuận dự kiến từ mỗi dự án, từ đó giúp ra quyết định đầu tư hay sở hữu tài sản.

ARR tác động đến chi phí hàng năm hoặc chi phí khấu hao của dự án. Khấu hao là một quy ước kế toán cho biết chi phí của một tài sản cố định tăng lên hàng năm trong suốt vòng đời của tài sản. Điều này giúp doanh nghiệp thu được lợi nhuận từ tài sản ngay lập tức, ngay cả trong năm đầu tiên sử dụng.

Hạn chế của ARR

  • ARR bỏ qua giá trị thời giá của dòng tiền, hay đơn giản là chiết khấu dòng tiền. Tức dòng tiền được chiết khấu về hiện tại từ tương lai. Lý thuyết chiết khấu dòng tiền cho rằng số tiền bạn đang có hiện tại sẽ có giá trị lớn hơn so với số tiền tương đương trong tương lai.

Thật vậy, 100 triệu ở hiện tại và 100 triệu sau ba năm nữa rõ ràng bằng nhau nếu xét về giá trị toán học nhưng về giá trị hữu dụng thì 100 triệu ở hiện tại có giá trị cao hơn. Lí do, 100 triệu ở hiện tại nếu đem đầu tư (chứng khoán chẳng hạn) bạn có thể có thêm tiền lời sau ba năm nữa. Và tất nhiên giá trị ba năm nữa sẽ là (100 triệu + lãi).

  • Tỷ suất lợi nhuận kế thuận không tính đến rủi ro tiềm ẩn của các dự án đầu tư dài hạn.
  • Ngoài ra ARR bỏ qua ảnh hưởng của thời gian dòng tiền. Lấy ví dụ, một người đang cân nhắc khoản đầu tư 5 năm với vốn ban đầu 50,000 $, nhưng khoản đầu tư này mãi đến năm 4 và năm 5 mới thu được lợi nhuận. Trong trường hợp này, nhà đầu tư sẽ chấp nhận việc dòng tiền không sinh ra bất cứ lợi nhuận nào trong 3 năm đầu.

Investing.vn